INDEX
MARUKYU BAITS
READ & LEARN
ORIGINAL JAPANESE SITE
SET GUN  
S YELLOW S BLUE
S RED PEREKARU
PROGRAM BARAKE G
BARAKE BINDER FLASH SHIN B
POWER-X GATTEN
PERE DO SET SENYO BARAKE
BARAKE MACH BARAKE MACH MINI
POWDER BAIT HERA DANSA BARAKE
GURUBARA POWDER BAIT SUPER SET
SUPER D TOKU S
MOBERA GTS
TENTEN MOJIRI
ASADANA IPPON KEIFU
HERA SUIMI AKAHERA
SHIROBERA TSUBUSEN
TSUBUSEN SAIRYU
HERA NI KORE DA!! NENRIKI
SANAGIKO KEISANAGI
SHINSOKO DANSOKO
DANGO NO SOKUZURI NATSU DANGO NO SOKOZURI FUYU
SOKOBARA PERE ZOKO
SHIN PERE    
TOROSEN TORORO SUIMI
FUKATORO TORORO NO SOKOZURI
GOKUJYO TORORO GOKUJYO TORORO HARD
HIGETORO
PERE GURU HON GURU
NOZURI GURUTEN GURUTEN SHIKI
WATA GURU GURUTEN ALPHA21
HERA GURUTEN LL SHINBERA GURUTEN
SHINBERA GURUTEN SOKO IMO GURUTEN
GURUTEN 1 GURUTEN 5
KYOBERA MASH POTATO
SHAKKAMI 1:1 FUNMATSU MASH
WARABI SHOKUNIN CHIKARADAMA HARD
CHIKARA DAMA OTSUBU CHIKARA DAMA
TOKUSEN WARABI SAI KANTAN
KANTAN II IPPATSU (S, XS, MICRO)
ATARI KANBAIKO
WARABIDON TOKUSEN WARABI SHOKUNIN
Copyright (C) 2006 Marukyu Co., Ltd. All Rights Reserved.